Li Chen Replaces Gavin Gao in “The Legend of Ba Qing” Re-shoots

Fan Bingbing’s fiance and fellow actor, Li Chen, has replaced Gavin Gao in “Ba Qing” re-shoots.